Общи условия

Моля, прочетете внимателно този документ. Той съдържа условията за достъпа и реда за използването на предоставяните услуги от DELNIK.BG.

Чрез отбелязване в полето "Декларирам, че съм запознат с общите условия за използване на оферта в делник." и натискане на виртуалния бутон "Покажи" или бутон „Изпрати”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на DELNIK.BG ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Вие се съгласявате, че ще използвате DELNIK.BG съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.

Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на DELNIK.BG. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

DELNIK.BG не поема и не носи отговорност за коректността, актуалността и сигурността на публикуваното съдържание.

DELNIK.BG не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

DELNIK.BG се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите предоставяни от DELNIK.BG

DELNIK.BG не поема и не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Цената за един SMS на номер 1096 е 6,00 (шест лева) с включен данък добавена стойност. Полученият код за пълен достъп до оферта е за еднократна употреба, за конкретна оферта.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от DELNIK.BG Услуги:

Публикуване на Информация

Вие декларирате, че всички публикувани от Вас оферти в DELNIK.BG са реални и актуални.

Вие се съгласявате, че ще използвате DELNIK.BG в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата оферта не може да съдържа:

DELNIK.BG си запазва правото да отстрани или поиска редактирането на оферти, които по своя преценка счита за неприемливи.

(С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, DELNIK.BG си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

DELNIK.BG си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://delnik.bg/bg/general_conditions/

В случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на DELNIK.BG

DELNIK.BG е проект на Гама Софт 2003 ООД, гр.София, бул. Македония 19, ЕИК BG 131055907, тел +359988962512, office@delnik.bg.

За информация относно условията, моля да се обръщате към office@delnik.bg .