четвъртък, 18 април, 2024 година.

Предписания за премахване на нерегламентираните сметища даде на 17 общини от областта директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), Ивайло Йотков. Кметовете на всички общини от областта, с изключение на Лъки, която е на територията на инспекцията в Смолян, трябва да предприемат строги мерки по изпълнение на ангажиментите си за управление на отпадъците, посочиха от пресцентъра на екоинспекцията.

В едномесечен срок те трябва да извършат проверки за наличие на нерегламентирани сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии. В качеството им на собственици на общински пътища е необходимо да почистят отпадъците от пътищата, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да се осигурят съдове за събиране на отпадъците по общинската пътна мрежа и транспортирането на събраните в тях отпадъци до съоръженията за третиране.

След изтичането на сроковете в края на март започва активна акция с проверки на място за контрол на изпълнението на предписанията от екипи на пловдивската екоинспекция. В случай на констатирани замърсявания ще бъдат предприети предвидените в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците административнонаказателни мерки спрямо градоначалниците.

От екоинституцията се обръщат към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община за местоположението им.

За месец януари постъпилите суми в РИОСВ – Пловдив от наказателни постановления на юридически лица и еднолични търговци за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони са на стойност 40 хил. лева, от които 6 400 са разпределени и преведени на съответната община, сочат данни, публикувани на интернет страницата на инспекцията.