понеделник, 15 април, 2024 година.

Община Белослав изпълни проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в общината“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година. Стойността му е близо 390 000 лева. В рамите на проекта бяха изпълнени четири дейности. Това разясни във Варна Надя Димитрова – юрисконсулт в дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ в Община Белослав по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“. Проектът е изпълняван от Българската телеграфна аганеция с подкрепата на Европейската комисия. Тя допълни, че общинската администрация отчита много добри резултати след изпълнението на проекта с увеличение на количествата събрани отпадъци, които могат да се рециклират и намаляване на транспортираните до депо.

„В първата фаза на проекта бяха изготвени техническите проекти, експертните анализи, бе упражнен строителен и авторски надзор. Тези дейности започнаха още при подготовката на проекта. При втората дейност имахме същинско изпълнение на проекта със строително-монтажни работи и практическото разполагане на контейнерите за отпадъците. По проекта бе доставена и специализирана техника за тяхното обслужване (автокран за изпразване на подземните контейнери)“, каза Димитрова.

Тя добави, че в третата дейност по проекта се популяризирани постигнатите резултати, като обществеността е информирана за видовете отпадъци, които могат да бъдат изхвърляни разделно.

„В последната дейност популяризирахме цялостната работа по този проект. Целта на проекта е да намали количеството на депонираните отпадъци и съответно да се увеличи делът на рециклираните такива. Друга основна цел е въвеждането на системата за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Белослав, които могат да бъдат рециклирани“, посочи още Надя Димитрова.