петък, 14 юни, 2024 година.

Ежегодно проучване и анализ на потребностите от приемни семейства на общинско и областно ниво предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет за промяна на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Предложението е публикувано в портала за обществени консултации Strategy.bg.

Предвижда се данни от проучването и анализа да послужат за основа за планирането на необходимия брой приемни семейства, както и за техния профил. Комисиите по приемна грижа, създадени към регионалните дирекции за социално подпомагане, съвместно с общините и частните доставчици, ще организират и провеждат информационни срещи, кампании и други събития за популяризиране на приемната грижа и набиране на кандидати за приемни семейства в съответствие с потребностите на общността от приемни семейства с определен профил, се посочва още в информацията.

„Основно промените имат за цел да подобрят процесите по осигуряване на приемната грижа и да повишат качеството ѝ, включително чрез регламентиране на изисквания за грижата, която приемното семейство полага за настаненото дете“, отбелязват вносителите от социалното министерство. Промените се налагат, за да се приведе съответната наредба в съответствие със Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги, се уточнява в доклада на служебния социалния министър Ивайло Иванов. Усъвършенстват се процесите за набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни семейства, взаимно адаптиране, подкрепа и наблюдение на отглеждането на детето от приемни семейства. Регламентира се възможност за сключване на споразумения между общините от областта с цел планиране, управление и предоставяне на дейностите в подкрепа на приемната грижа на областно ниво, допълва още министърът в своя доклад. Предвижда се още да бъде въведена методика, по която ще бъде извършвана оценка на кандидатите за приемно семейство. Тя ще бъде утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и съгласувана с председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Към 30 април т.г. общият брой на децата, настанени в приемни семейства, е 1515, сочат данните на Агенцията за социално подпомагане, цитирани в Частичната предварителна оценка на въздействието към проекта на постановление. Към същата дата утвърдените приемни семейства в официалния регистър са 1742. Семейства и деца, с които се работи по случаи на реинтеграция в семейна среда, по които е работено през април, е 1304. Към 30 април 116 случая са приключени, а по 1188 продължава да се работи. Броят на успешно приключилите случаи на реинтеграция през април е 47. Отново към края на април 256 са приключилите случаи по превенция на изоставянето, а по 3178 продължава да се работи. Броят на успешно приключилите случаи на превенция на изоставянето през м. април 2024 г. е 209.

Според законодателството приемната грижа е мярка за закрила на деца в семейство на близки или в приемно семейство, които по една или друга причина не могат да са с родителите си. В интервю за БТА през март Диана Минчева от фондация „За нашите деца“ уточни, че периодът на настаняване в приемна грижа зависи от различни фактори и статуса на детето.