вторник, 16 юли, 2024 година.

Председателят на Народното събрание (НС) представя на първото за всяка сесия заседание справка за органите, които се избират изцяло или частично от парламента и чиито мандати са изтекли или изтичат през съответната сесия. Това реши временната комисия, която обсъжда правилника за дейността на 50-ото НС. Според седмичната програма за работа на депутатите той трябва да влезе в пленарната зала за гласуване в петък.

НС избира, съгласно действащото законодателство, изцяло или частично органите след проведена публична процедура. Всеки депутат може да предлага кандидати, освен ако не е предвидено друго. Това става в 14-дневен срок от приемането на процедурните правила. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси към него. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в комисията въпроси към кандидата. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

В доклада на ресорната комисия от изслушването на кандидатите се отчитат и наличието на специфична подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за съответния претендент. Докладът се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, записаха депутатите от временната комисия.

Когато Конституционният съд (КС) е определил Народното събрание като заинтересована страна по конституционно дело за оспорване на закон или друг акт, председателят на парламента уведомява незабавно водещата комисия. Тя може да приеме становище до КС в 14-дневен срок. В този случай в становището задължително се отразяват мотивите на НС за приемането на акта, оспорен пред Конституционния съд.

Ако КС обяви отделен закон или друг акт или част от него за противоконституционен, НС урежда възникналите правни последици в срок до два месеца от влизането в сила на решението. При постъпване на решение на КС председателят на Народното събрание го съобщава на първото заседание след постъпването му и разпределя решението в тридневен срок между съответните комисии, като определя водеща постоянна комисия. Водещата комисия предлага и проект на решение на Народното събрание относно уреждане на правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен акт не по-късно от два месеца от влизането му в сила.

Председателят на парламента може да определи ден и час за гласуване на включените в седмичната програма законопроекти, проекти за решения, декларации и обръщения при липса на кворум в деня на разглеждането им, записаха още в правилата за работата депутатите от временната комисия.

В тях се предвижда също по изключение НС да може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание. Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, се представя от член на правителството при първото гласуване.

В одобрените от временната комисия разпоредби е записано още, че председателят на парламента разпределя законопроектите в тридневен срок от постъпването им на постоянните комисии и определя водеща постоянна комисия за всеки от тях. Постоянните комисии разглеждат законопроектите не по-рано от 72 часа от получаването им от членовете на съответната комисия.

По законопроекти, които се отнасят до съдебната власт, занапред председателят на водещата комисия ще изисква становище, освен от Висшия съдебен съвет, и от Висшия прокурорски съвет, добави в проекта на правила за работата на 50-ия парламент. временната комисия