понеделник, 22 юли, 2024 година.

Община Чирпан набира потребители за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съобщиха от институцията на официалния си сайт.

Община Чирпан има дългогодишен опит като доставчик на социални услуги като „Личен асистент“ и „Асистентска подкрепа“, както и в реализирането на редица проекти в социалната сфера.

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Право да ползват услугата „Асистентска подкрепа“ имат лицата, които се намират в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. У

слугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

От месец януари 2021 г. се предоставят социални услуги в домашна среда на над 50 души по социална услуга „Асистентска подкрепа” в Община Чирпан. Повече информация може да се намери на сайта на Община Чирпан.