сряда, 19 юни, 2024 година.

С церемония „първа копка“ започнаха строително-монтажните дейности по проект „Младежки център-Кюстендил – ключов фактор за по-добро бъдеще“, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Началото на проекта даде кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Бенефициент по проекта е Община Кюстендил. Стойността му е 4 262 175,29 лв., а срокът на изпълнение – 30 юни 2026 г.

Основната задача на проекта е изграждане и функциониране на мултифункционален младежки център в Кюстендил, който да предоставя цялостни услуги за младите хора в общината, разнообразни дейности (включително международни) и услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

В изпълнение на тази задача се предвиждат дейности, които да мотивират младите хора да участват в местни инициативи, свързани с предприемачество, натрупване на знание или развитие на умения, за повторно включване на отпадналите ученици в процеса на учене (формално и неформално), за повишаване на дела на успешно завършилите средно образование сред уязвимите групи (особено роми), за повишаване на интереса на учениците и младите хора към придобиване на знания и ключови компетентности в различни области, което да подпомогне реализацията им на пазара на труда.

Младежкият център ще се идентифицира като инкубатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи гражданската активност и ще работи за личностното развитие на младите хора и за подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване. По проекта е предвидено създаването на клубове по интереси като „Арт клуб“, клубове за танци, кулинария, спорт и туризъм, екология, фотография, традиции и обичаи.