четвъртък, 18 април, 2024 година.

Приемане на процедурни правила за работата и дейността на Номинационната комисия при определяне на членовете на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), предлагат от ПГ ГЕРБ-СДС с внесен от тях проект на решение, сочи справка в интернет страницата на Народното събрание. Припомняме, че според последните промени в законодателството в тримесечен срок от влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията Народното събрание следва да избере членовете на новата КПК.

Според предлаганите правила за работа на Номинационната комисия, свързана с избора на КПК, първата ще се състои от петима независими членове – по един член, предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, омбудсмана и Сметната палата. Членовете на Номинационната комисия, както и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) трябва да отговарят на изискванията, разписани в Закона за противодействие на корупцията, а именно: да са български гражданин и да нямат друго гражданство; да не са осъждани за престъпление, да не са лишени от правото да заемат определена публична длъжност, да нямат просрочени публични задължения над минималната работна заплата и да не са били членове на ръководен или контролен орган на политическа партия в последните пет години. Сред изискванията са и през последните пет години да не е бил народен представител, член на Европейския парламент, член на Министерския съвет или да не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт.

Срокът за определяне на членове на Номинационната комисия от въпросните органи е до 15 дни от получаване на поканата. След представянето на предложенията, комисията за превенция и противодействие на корупцията определя и обявява на интернет страницата на Народното събрание съставът на Номинационната комисия, като първото ѝ заседание в срок не по-късно от 15 дни от датата на решението. Предвидено е Номинационната комисия да заседава в сградата на Народното събрание и да се подпомага административно от сътрудниците на Комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Предвижда се Номинационната комисия да приема решения с мнозинство от гласовете на всички членове на комисията, а членовете да извършват подбор по допустимост на кандидатите за КПК. Предвидено е още Номинационната комисия да изготвя и внася пред Комисията за превенция и противодействие на корупцията на Народното събрание, а докладът следва да съдържа становище за представянето на кандидатите, изготвено след изслушването им, както и препоръчително оценяване, изготвено на база заключение за: изпълнение на законовите изисквания, нравствените и професионалните качества на кандидатите и тяхната квалификация и опит, специфичната подготовка и качества, както и мотивацията им за заемане на съответната длъжност и концепцията им за работа на антикорупционната комисия.

С други текстове се предлага ред за номиниране на кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията – мотивирани предложения за кандидати за членове могат да се правят от народни представители или юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

В предложения проект на решение за дейността на Номинационната комисия е предложено седем дни след публикуването на номинациите всеки кандидат да подаде пред нея писмена концепция за своята работа в КОНПИ. Предвидено е още Номинационната комисия да може да събира допълнителна информация и документи от кандидатите на всеки етап от процедурата по разглеждане на кандидатурите.

Посочва се, че преди проверката на професионалните и нравствените качества на кандидатите, Номинационната комисия прави проверка на предоставените документи и декларирани обстоятелства за тяхното съответствие с изискванията на закона, сред които са да притежават висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност или висше икономическо образование. Кандидатите следва да имат седем години юридически стаж или седем години стаж в службите за сигурност и обществения ред; да са преминали проверката на Комисията за разкриване на документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнаването на Българската народна армия относно принадлежността на кандидата към Държавна сигурност и разузнаването на Българската народна армия.

След получаване на необходимата информация, писмените доказателства и след проверка на законовите изисквания Номинационната комисия кани на изслушване допуснатите до участие кандидати. Предвиден е и редът на изслушването, което следва да се проведе рамките на 90 минути. То започва с представяне от кандидата на мотивите му за участие, представяне на концепцията за работата му като член на КПК и с отговор на въпросите, постъпили от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

Определен е и редът, по който да се оценяват кандидатите за КОНПИ. Членовете на Номинационната комисия оценяват моралните и професионални качества на кандидата и неговата квалификация и опит; специфичната подготовка, качествата и мотивацията на кандидата за длъжността член на КПК; концепцията на кандидата. Всяка от трите характеристики се оценява от всеки член на Номинационната комисия по скала от едно до 10 във възходящ ред, като едно е най-ниската, а 10 – най-високата оценка.

Предвидено е в 10-дневен срок от приключване на изслушванията, Номинационната комисия да изготви подробен и мотивиран доклад за всеки от кандидатите и да го внасе за разглеждане от КПК. Комисията за превенция и противодействие на корупцията взима решение дали да проведе допълнително изслушване на кандидатите. Според предлаганите правила, след обсъждането и евентуално изслушване на кандидатите, Комисията за превенция и противодействие на корупцията следва да изготви доклад за процедурата по подбор на кандидати за членове на комисията, като приложи доклада на Номинационната комисия, след което да ги внесе в Народното събрание.