четвъртък, 18 април, 2024 година.

„Водоснабдяване и канализация“ (ВиК)-Видин ЕООД ще осигури по-качествено и безпроблемно, постоянно водоснабдяване с изпълнението на проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД“, каза за БТА управителят на дружеството инж. Илко Илиев.

По думите му проектът включва два обекта на територията на област Видин. Първият е реконструкция на довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън” до град Видин, който е насочен към подмяна на старото трасе на довеждащия водопровод, изграждано в периода 1972 – 1975 г. Общата дължина на трасето е 14 678 м. Към момента проектът е изпълнен на около 90%. Има известно забавяне по обективни причини – проблеми с достъп до някои от имотите, защото трасето преминава през частни имоти, констатирана грешка при заснемането в първоначалния проект, уточни инж. Илиев. Предстои да започне изпитване и постепенно направата на връзки, така че да се включват отделни участъци в експлоатация, допълни управителят на ВиК-Видин.

Прилага се сравнително нова технология. Използват се т.нар. PVC о-тръби, молекулярно ориентирани, които са с много по-добри технически характеристики. Те имат по-голяма здравина и устойчивост. Водопроводът се полага успоредно на съществуващия в неговия сервитут, уточни инж. Илиев и допълни, че до няколко месеца ще има изцяло нов водопровод, който захранва с питейна вода, освен град Видин, още 22 населени места от общините Видин, Брегово и Ново село.

Вторият обект е реконструкция на участък от главния канализационен колектор на Видин, който се изпълнява от стъклопластови тръби. Те се изработват от стъклени подсилващи нишки, вградени във втвърдена термореактивна смола. Стъклопластовите тръби комбинират предимства като издръжливост, якост и корозионна устойчивост, елиминирайки необходимостта от вътрешни облицовки, външни покрития и катодна защита, обясни инж. Илко Илиев. Трасето на колектора е доста предизвикателно и трудно за изпълнение поради дълбоките изкопи, малката денивелация между крайните му точки, а местоположението му е в ключова транспортна точка на гр. Видин. Затруднения идват и от условията, че при изпълнението на проекта се преминава през частни имоти, както и под железопътна линия, уточни инж. Илиев.

Общата стойност на проекта е 23 653 635,80 лв., от който 15 246 929,81 лв. са от Кохезионния фонд, 2 690 634,66 лв. – национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. са собствено съфинансиране. Безвъзмездните средства са предоставени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква намаляване на водозагубата и на експлоатационните разходи на ВиК-Видин, намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване, намаляване на инфилтрацията и елиминиране на директните зауствания във водни басейни, както и осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита на гражданите.