четвъртък, 18 юли, 2024 година.

За ситуацията с екстремните цени на балансиращата енергия не са виновни само и единствено търговците на електроенергия. Това пишат в отворено писмо членовете на Асоциацията на търговците на енергия в България (АТЕБ) до ВЕИ производителите и крайните потребители на електроенергия.

В писмото, получено в БТА, се посочва, че след като през последните 10-15 г. не е имало подобни стресови ситуации и високи разходи за балансиране, е очевиден изводът, че проблемът е в Методиката, а не в действията или бездействията на търговците. Новата Методика за определяне на тези цени, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е в сила от 1 май 2024 г.

„Прилагането на коефициента за небаланс от етап 3 на Методиката в системата доведе до силно изкривяване, за което алармирахме редица пъти, като по този начин цените достигат нива от порядъка на -2700лв/МВтч и +6300лв/МВтч, без доставчиците на балансираща енергия да са правили такива бидове“, пишат от АТЕБ.

Според Асоциацията приетата Методика не е изпълнила основната си цел, а именно прозрачност на балансиращия пазар. Според търговците на енергия липсва информация кои мощности и на какви цени за покриване на небалансите на системата е активирал Електроенергийният системен оператор (ECO) за всеки отделен сетълмент период.

БТА припомня, че през юни в отворено писмо Асоциацията за свободен енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на енергия в България (АТЕБ) посочиха, че цените на балансиращата електроенергия за излишък за миналия месец са стигнали до 2684,50 лв. за мегаватчас, а при недостиг – до 6342 лв. Тогава от двете асоциации също бяха на мнение, че тези цени вероятно са изчислени съгласно новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия.

Пред журналисти в края на юни председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че в самата методика на КЕВР няма да се правят корекции. Той счита, че първо трябва да се натрупа достатъчно статистическа информация. Председателят на КЕВР обърна внимание, че от влизането на методиката в действие са изтекли по-малко от два месеца.

След това КЕВР прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г. С него се задължава ЕСО да извърши вторичен сетълмент за 19 май 2024 г., при който да калкулира задълженията на пазарните участници за балансираща енергия по механизъм, отразяващ компенсация във връзка с реализирания финансов излишък от оператора на преносната система на посочената дата.

В отвореното писмо от АТЕБ обаче смятат, че тази единствена мярка не е достатъчна и системата ще изпадне в множество подобни повторяеми събития с последващи фалити, съдебни дела и високи сметки за ток.

„През месец май търговци и производители понесохме заедно финансовия удар, но алармираме, че ако посредством различни механизми – включващи на първо място промяна в Методиката, системи за мониторинг и мениджмънт за управление на мощности във възможно най-близкия времеви интервал за системата – небалансите не бъдат сведени до минимум, това ще доведе до нова отваряща се дупка при всички участници на пазара, и до рязък скок в цените към всички, а оттам до повишаване на инфлацията в страната и до удар по джоба на всеки гражданин“, пишат в заключение от АТЕБ в отвореното писмо.