понеделник, 4 март, 2024 година.

Глобалният екологичен фонд даде зелена светлина на 48 проекта, ръководени от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), на стойност около 2,9 милиарда долара – 294 милиона долара финансиране на проекти и 2,6 милиарда долара съфинансиране – които ще играят ключова роля в насърчаването на устойчива трансформация на системи за хранително-вкусовата промишленост за прекратяване на глада и опазване на околната среда, съобщи ФАО.

Инициативите, от които се възползват 4,2 милиона души в пет различни региона по света, ще възстановят повече от 474 000 хектара земя; ще подобрят практиките върху над 24 милиона хектара земя и морски местообитания; ще създадат и подобрят управлението на над 2 милиона хектара защитени територии на сушата и морето; ще намалят 133 милиона метрични тона емисии на парникови газове; и ще премахнат 202 метрични тона опасни агрохимикали.

„Това е най-голямата работна програма от проекти на ФАО, одобрени от Съвета на Глобалния екологичен фонд. Работейки в тясно сътрудничество на място с партньори и държави, тези проекти имат потенциала да подобрят живота на милиони чрез трансформация на системите за хранително-вкусовата промишленост, като същевременно спомагат за постигането на Целите за устойчиво развитие. Заедно с Глобалния екологичен фонд се стремим да гарантираме световна продоволствена сигурност, съчетана с приобщаващо и устойчиво селско стопанство, в полза на хората и планетата“, каза заместник-генералният директор на ФАО Мария Хелена Семедо, приветствайки решението.

Три нови програми, ръководени от ФАО

Съветът на Глобалния екологичен фонд също одобри три ръководени от ФАО световни и регионални програми, фокусирани върху хранителните системи, океаните и възстановяването на екосистемите.

Интегрираната програма за хранителни системи (FSIP), ръководена съвместно с Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD), ще насочи 252 милиона долара за финансиране на проекти и 2,2 милиарда долара за съфинансиране към 32 държави. Програмата се фокусира върху трансформирането на глобалните хранително-вкусови системи от фермата до трапезата, така че да са устойчиви, положителни към природата, приобщаващи и без замърсяване. Програмата ще осигури световни ползи за биоразнообразието, справяйки се с деградацията на земята и изменението на климата, заедно с подобрена продоволствена сигурност, хранене, доходи и устойчивост на поминъка.

Програмата се фокусира конкретно върху осем вериги на стойността и сектори на хранително-вкусовата промишленост: царевица, ориз, пшеница, какао, палмово масло, соя, животновъдство и аквакултури. Очаква се инициативата също така да възстанови повече от 870 000 хектара деградирали обработваеми площи, гори, естествени пасища и влажни зони, както и да подобри практиките за управление на почти 14 милиона хектара земя. Тези мерки ще помогнат за смекчаване на повече от 174 милиона метрични тона емисии на парникови газове и елиминиране на 220 метрични тона силно опасни пестициди.

Междувременно интегрираната програма за чист и здравословен океан ще насочи 100 милиона щатски долара за финансиране на проекти към 14 държави, като ще привлече 748 милиона щатски долара съфинансиране, за намаляване на наземното замърсяване на океана в девет големи морски екосистеми, включително Бенгалския залив, Южнокитайско море, Карибите, Червено море, Черно море, течението Хумболт, течението Агулхас и шелфът на Северна Бразилия.

Програмата е насочена към морските хипоксични зони – известни също като „мъртви зони“ – чрез ограничаване на наземните източници на замърсяване от селското стопанство (прекомерна употреба на торове, замърсяване от добитъка) и промишлени и общински източници (непречистени отпадъчни води) чрез политически и регулаторни мерки и инфраструктурни инвестиции в съчетание с устойчивото управление на природните ресурси и базирани на екосистеми решения.

Инициативата има за цел да създаде благоприятна среда за постигане на напредък в целите на страните за устойчива синя икономика, в съответствие с целите на Глобалната рамка за биоразнообразие Кунмин-Монреал. Програмата е насочена към възстановяване на вътрешни и морски екосистеми, намаляване на замърсяването, устойчиво земеделие, намаляване на болестите и устойчиви градски зони. Тя ще подобри управлението на повече от 520 000 хектара земя и 423 000 хектара защитени морски зони, като същевременно ще възстанови почти 97 000 хектара различни екосистеми. Очаква се програмата също така да изолира над 9 милиона тона емисии на парникови газове.

По подобен начин Програмата за свързване на водата и земята в Централна Азия, наскоро одобрена от Съвета на Глобалния екологичен фонд и ръководена от ФАО, ще насочи 26 милиона долара (привличайки 335,5 милиона долара съфинансиране) към Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан за възстановяване на екосистемите на басейните на Амударя и Сирдаря и подобряване на водната сигурност, повишаване на устойчивостта и подобряване на поминъка в селските райони.

Басейните на Амударя и Сирдаря са основният източник на вода за петте държави, поддържащи около 60 милиона души и голяма част от тяхното селско стопанство и производство на енергия, както и са от решаващо значение за други екосистемни услуги и поминък. Неустойчивото управление на водите, особено за селското стопанство, води до прекомерно извличане на вода в двата речни басейна и води до водна и хранителна несигурност, засоляване, загуба на почва и деградация на земята, намалени речни потоци, замърсяване, загуба и фрагментация на естествени екосистеми и биоразнообразие.

Одобрените програми се основават на нарастващата инерция за прилагане на решения на агрохранителни системи към предизвикателствата на околната среда.

Поддръжка чрез индивидуални проекти

Освен това ФАО ще подкрепя страните чрез индивидуални проекти, които се фокусират върху опазването на биоразнообразието, деградацията на земята, адаптирането към изменението на климата и управлението на споделени водни системи.