петък, 14 юни, 2024 година.

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Камбана Инвест“ ЕАД – Бургас, съобщава КФН на страницата си в интернет.

Емисията е в размер на 18 млн. евро, разпределени в 18 000 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка. Книжата са с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен Юрибор (EURIBOR) и надбавка от 1,50 на сто, но не по-малко от 3 на сто и не повече от 6 на сто, с дата на емитиране 16 октомври 2023 г. и дата на падеж 16 октомври 2031 г.

КФН издаде и одобрение за преобразуване чрез вливане на „Вета Фарма“ АД в „Софарма“ АД, се допълва в съобщението.