четвъртък, 18 юли, 2024 година.

Земеделските стопани, които отглеждат картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби могат да подават заявления за подпомагане по помощ „де минимис“ от 12 до 26 юли, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Бюджетът на помощта е до 13 000 000 лева: до 7 000 000 лева за картофи, до 5 000 000 лева за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), до 1 000 000 лева за култивирани гъби.

Максималният размер на помощта „де минимис“ за един земеделски стопанин или едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лева) за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.).

Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи на производителите за 2024 г.

От ДФЗ припомнят, че окончателният размер на ставките по помощта се определя от Министерството на земеделието и храните след приема на заявления за подпомагане и се утвърждава с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица (при кандидатстване на физически лица) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.

БТА припомня, че през Фондът взе решение да предостави помощ „де минимис“ 2024 г. на производителите на картофи, черупкови плодове и гъби по искане на браншовите организации с цел компенсиране на част от завишените производствени разходи през годината, оставането им извън обхвата на обвързаното с производството подпомагане на доходите за зеленчуци Кампания 2023, липсата на квалифицирана работна ръка, както и редуващите се през предходните години неблагоприятни климатични условия.