петък, 12 юли, 2024 година.

Област Велико Търново е на първо място в страната по годишен тираж на издаваните регионални вестници през 2023 година, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Север, Отдел “Статистически изследвания – Велико Търново”. За общо седемте издания той е 1 946 000, което показва ръст с 1,0% спрямо предходната година, без да има промяна в броя им. Относителният дял за областта от общия годишен тираж на издаваните регионални вестници за страната е 21,0%.

За последните 5 години най-голям е бил броят на издаваните вестници през 2020 година – 7, с тираж 1 996 000, а най-голям е бил тиражът през 2019 година, когато за издаваните 7 вестника той е 2 030 000, показват статистическите данни.

Общо 505 са издадените книги през 2023 година в област Велико Търново, като техния тираж е 76 000, а брошурите са 43 с тираж 6 000. В сравнение с 2022 година броят на издадените заглавия на книги намалява с 221 (30,4%), а средният тираж, показващ отношението на общия тираж към броя на издадените книги и брошури, се увеличава от 150 на 151, или с 0,7%. Броят на издадените заглавия на брошури през 2023 година се увеличава с 20 (87,0%), като средният им тираж се намалява от 435 на 140 (67,8%). Относителният дял на издадените заглавия книги към общия брой за страната достига 5,9%, а този на издадените брошури е 2,4%. През предходната 2022 г. тези дялове са били съответно 6,9% и 1,8%, посочиха от статистическото бюро.

През последните 5 години най-много книжни заглавия са издадени през 2022 година – 726, с тираж 109 000, а най-голям е тиражът през 2020 година, когато той е 126 000 за 556 заглавия.

Изследването на издателската дейност се провежда годишно и обхваща дейността на държавните и частните издателства и редакции. Данните се предоставят на Националния статистически институт от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като се вземат предвид всички депозирани издания за годината. В броя на книгите и брошурите не се включват изданията с тясно ведомствено предназначение, с временен и рекламен характер и обем по-малък от четири страници, поясниха от Териториалното статистическо бюро във Велико Търново.