понеделник, 15 април, 2024 година.

В Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките (БАН) на 9 април ще бъде представен сборник в памет на проф. д.ф.н. Евгения Мицева – „Митове. Фолклор. Етноси“, съобщиха организаторите.

Книгата съдържа текстове на близо двадесет автори. Статиите са обединени тематично в няколко раздела, посветени на митологията, демонологията и обредността, на фолклористиката, при това от различни ракурси, на трансформациите в културните и етническите специфики, на наследствата и идентичностите в етничен аспект и т.н. Обособен е и раздел, озаглавен „По пътеките на спомена“, който предлага визии за човека и изследовател Евгения Мицева, съобщиха от екипа на Института за етнология и фолклористика.

Евгения Мицева (1945 – 2006) завършва Славянска филология (сърбохърватски профил) в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи в Етнографския институт с музей и в Института за фолклор при БАН, преподава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Области на изследванията ѝ са: митологията, народната демонология, фолклорната проза, етничната другост във фолклора, интеретничните взаимодействия на общностите в България, културната идентичност на етнически общности у нас като арменци, виетнамци, кюрди и др.

Автор е на изследванията „Демонични представи и персонажи в българския фолклор“ (1984), „Невидими нощни гости“ (1994), „Български фолклорни приказки. Каталог“ (в съавторство, 1994, на немски език, 1995), „Народна проза от Благоевградски окръг“ (СбНУ, т. 58, в съавторство, 1985), „Наследството на Траяна. Приказки и песни“ (1997), „Банско. Изследвания и материали“ (в съавторство, 1996), „Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване“ (в съавторство, 2002), „Фолклор от Сакар. Разказен фолклор“ (СбНУ, т. 62, 2002), „Арменците в България – култура и идентичност“ (2001), „Арменците разказват за себе си…“ (в съавторство, 2007), „Вярванията и представите на виетнамците“ (1992), „Приказките на циганите“ (1998), „Кюрдите – нова имигрантска общност“ (1999), „Пространства на другостта“ (в съавторство, 2005) и др.

Проф. Евгения Мицева е уважаван специалист и ценен експерт в Международната асоциация за фолклорна проза (ISFNR), в Комисията по славянски фолклор на Международния конгрес на славистите, Съюза на учените в България, Международния център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия и др. /ПВ/