понеделник, 17 юни, 2024 година.

Четвъртото издание на форума „Наука за бизнес“ е отлична възможност за разширяване на знанията и опита на българска научна, иновационна и бизнес общност. Използвам този форум, за да потвърдя решимостта на Министерството на образованието и науката (МОН) да продължи да инвестира в научна инфраструктура, в националния човешки потенциал, в специфични програми за научни изследвания и иновации, както и да подкрепя международното сътрудничество в тези области. Това казва в приветствието си към организаторите и участниците на форума „Наука за бизнес“ служебният министър на образованието и науката проф. Галин Цоков, което беше прочетено от заместник-министър акад. Николай Витанов.

България е идентифицирала сътрудничеството между науката и бизнеса, особено малките и средни предприятия, като едно от ключовите предизвикателства и една от ключовите възможности. Основните цели на МОН продължават да са насочени към развитие и модернизиране на системата на научните изследвания, повишаване на общественото доверие към науката, привличане и задържане на млади и водещи учени в България, заявява образователният министър.

По думите му научната инфраструктура е основен стълб на националните, научноизследователски, иновационни системи и е от изключително значение за развитието на научните изследвания и иновациите в ключови за обществото и икономиката области, като здраве, околна среда, климат и други. Националната пътна карта за научна инфраструктура на България е основен инструмент за изграждане на най-съвременни научни съоръжения и за осъществяване на конкурентни научни изследвания на най-високо международно ниво.

Новият закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите въвежда правна рамка за устойчиво планиране на националните инструменти и мерки за подкрепа на върховите научни постижения и приложните изследвания в полза на икономиката, и за изграждане на европейското изследователско пространство, казва в приветствието си министър Цоков.

Той добавя, че основната цел е да се регламентират принципите, механизмите и инструментите за формиране и провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите в България, както и връзките с обществеността, свързани с тези дейности. Това ще координира по-добре секторни политики и инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите, базирани на регулирани функционални взаимоотношения между всички участници в процеса – правителство, изследователски организации, висши училища, изследователи, бизнес и общество, отбелязва образователният министър.

Проф. Цоков съобщава, че успешно са започнали двете тематични програми, финансирани от структурните фондове – програмата „Образование“, предназначена да повиши предприемаческите умения на студентите и полезността на студентските практики, според търсенето на пазара на труда, и програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Тя адресира препоръките на Световната банка и на съвместния изследователски център на ЕС за увеличаване на интензитета на научните изследвания и иновациите, и за подобряване на връзката между академичните среди и бизнеса.

Във времена на безпрецедентни глобални предизвикателства ролята на научните изследвания и иновациите за стимулиране на икономическата устойчивост и възстановяване е по-важна от всякога. Трябва да използваме силата на иновациите и на научните изследвания, за да изградим стабилни икономически мостове, като осигурим не само незабавно възстановяване, но и дългосрочен устойчив растеж, заявява образователният министър.

Той подчертава, че през следващото десетилетие иновациите и технологиите ще бъдат от ключово значение за осигуряване на устойчивост и просперитет, а напредъкът в комерсализацията на технологии, като изкуствен интелект, квантови изчисления, роботика, автоматизация и изследването на космоса, ще опреди развитието на страните по света. България трябва да се позиционира сред създателите на бъдещето, а от МОН ще продължим да подкрепяме и участието на българските учени, иноватори, и организации, в проекти на рамковите програми на ЕС, като това е основен инструмент за предоставяне на решения за справяне с глобалните предизвикателства, уверява министър Галин Цоков.

Форумът се организира от Българската академия на науките (БАН) и от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

За България е важно да се направи близък мост между науката и бизнеса, защото между научните изследвания и бизнеса има „голяма дупка“, и съм много благодарен на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и на д-р Бойко Таков, че беше възприета идеята за организирането на форума „Наука за бизнес“. Това е един недостатък, който може да бъде преодолян само със стъпки от двете страни и отново благодаря на агенцията, че прие тази идея да се опитаме да скъсим тази дистанция и да направим взаимоотношенията много по-ефективни, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски на откриването на четвъртото издание на форума „Наука за бизнес“.

Приветствия на събитието отправиха също проф. Георги Ангелов, служебен заместник-министър на иновациите и растежа, и д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.