петък, 24 май, 2024 година.

Ръководството на Българската академия на науките изцяло подкрепя позицията на висшите училища, изразена в публикуваното отворено писмо на Съвета на ректорите до държавните институции от 14 май 2024 г. Неизпълнението на поетите от държавата задължения относно повишаването на доходите на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научни организации, и неспазването на Закона за висше образование (ЗВО), е недопустим акт, отбелязват в своята позиция от БАН.

От Академията припомнят, че приетите от Народното събрание на 13.03.2024 г. промени в ЗВО (обнародвани в Държавен вестник на 22.03.2024 г.), предвиждат до един месец след обнародването им, да се осигури адекватно заплащане на висококвалифицирания труд на академичния състав в държавните висши училища и бюджетните научни организации, включително БАН, както следва: минимална основна месечна заплата на най-ниската академична длъжност равна на 125% от средната брутна заплата (СБЗ) в страната и средна заплата на академичния състав в тези организации равна на 180% от СБЗ, а така също и докторантска стипендия равна на 150% от минималната работна заплата. Предвидено е и увеличения на възнагражденията на неакадемичния състав, свързани със СБЗ. Тези промени в ЗВО са резултат от съвместните усилия на цялата академична общност и профсъюзите и бяха подкрепени с разбиране от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

“Високото качество на висшето образование и научните изследвания в България са национални приоритети и неизменна част от националния ни суверенитет. Това налага подготовката и квалификацията на високо образовани преподаватели и изследаватели във всички области на науката и познанието. Изграждането на кадри е дълъг процес, който изисква спазването на конкретни ангажименти от държавните институции, гарантиращи устойчивост и конкуренноспособност. Образованието и науката са основните фактори за просперитета на всяка нация и трябва да залегнат в дългосрочната стратегия на политическата класа с ясни отговорности, които да бъдат спазвани“, се казва още в позицията на ръководството на Българската академия на науките.

От институцията настояват за стриктно изпълнение на предвидените промени в Закона за висшето образование (ЗВО).

/ЙВЛ